Návštevníci stránky rozumejú podmienkam jej používania a súhlasia s nimi. Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Rozumiem

TERMS

TERMS

TERMS OF USE

Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúce podmienky používania.
Internetová doména www.thesparklingreport.com ( ďalej len "doména" alebo "thesparklingreport.com") je pre Vás sprostredkovaná vydavateľstvom Joy group, s.r.o so sídlom Petzvalova 16/3384, 010 15 Žilina  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "my") a jej spoločníkmi, vzhľadom na podmienky používania, ich zmeny a pravidlá,  ktoré môžu byť dodatočne publikované vydavateľstvom Joy group, s.r.o. Používaním tejto domény súhlasíte s podmienkami jej používania. Vydavateľstvo Joy group s.r.o si vyhradzuje (výhradné) právo bez oznámenia a kedykoľvek upraviť  produkty a služby dostupné na jeho doméne a taktiež pozmeniť, prerušiť alebo ukončiť akúkoľvek súčasť domény a za takéto konanie nie je zodpovedné voči Vám alebo tretím stranám. Joy group s.r.o má právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania, a to bez oznámenia. Každá takáto zmena je publikovaná na doméne www.thesparklingreport.com. Používaním domény súhlasíte so všetkými zmenami, ktoré boli uverejnené, a to aj v prípade, ak ste s nimi neboli oboznámení. V prípade nesúhlasu s podmienkami používania Vás prosíme o opustenie webovej stránky. Berte na vedomie, že dodatočné podmienky sa môžu vzťahovať na špecifické produkty, objednávky alebo súčasti domény, zahŕňajúc  objednávanie, dopravu, ako aj programy odmeňovania členov.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ, fotografií, audiospráv alebo videospráv zo zdrojov vydavateľstva Joy group, s.r.o. je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Joy group, s.r.o. porušením autorského zákona.

 

TERMS OF SALE

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Joy group, s.r.o., so sídlom: Petzvalova 16/3384, 010 15 Žilina, IČO: 36 846 406, DIČ: 2022483177, IČ pre DPH: SK 202248177, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 48358/B (ďalej len „spoločnosť Joy group“ alebo len „Joy group“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.thesparklingreport.com (ďalej tiež ako „VOP“).

2. DEFINÍCIE

2.1.   Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2.   E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Joy group umiestnený na internetovej stránke www.sparklingreport.com umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Joy group na uvedenej stránke.

2.3.   Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov.

2.4.   Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s Joy group kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Joy group. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5.   Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6.   Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7.   Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.sparklingreport.com, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.thesparklingreport.com. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä kozmetické produkty, oblečenie a doplnky.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1.   K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Joy group dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Joy group.

3.2.   Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Joy group. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.thesparklingreport.com a jeho odoslaním cez E-shop.

3.3.   Objednávka obsahuje tiež:

a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Joy group kedykoľvek na požiadanie preukázať.

d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.   Objednávka zaniká:

a. odmietnutím objednávky zo strany Joy group,

b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.5.   Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Joy group adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Joy group potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Joy group neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6.   Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Joy group je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7.   Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Joy group dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8.   Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Joy group. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Joy group povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2.   Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Joy group si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. 

4.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Joy group do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.4.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Joy group, a to dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.

4.6.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1.   Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Joy group povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom produkte na stráne thesparklingreport.com a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade Joy group alebo u dodávateľov. Produkty, ktoré su skladom na e-shope posielame ihneď a ich dodanie zavisí od zvoleného spôsobu dopravy. Štandardne je to 1-3 pracovné dni. Dodanie produktov, ktoré sú na sklade u dodávateľov môže trvať 5-21 dní. V prípade, že zistíme, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ nám poskytol inú informáciu o dostupnosti, informujeme ihneď zákazníka a ponúkame možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku.

5.2.   S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

6. MIESTO DODANIA

6.1.   Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Joy group ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2.   Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

a. Slovenská pošta - na adresu zákazníka (doručenie do 3 pracovných dní od skompletizovania objednávky),

b. Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky),

c. Preprava kuriérom GLS (doručenie do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky).

7.3.   Cena prepravy sa pohybuje v závislosti od cien daného dodávateľa.

8. DODANIE TOVARU

8.1.   Záväzok spoločnosti Joy group dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2.   Záväzok spoločnosti Joy group dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Joy group bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti Joy group.

8.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Joy group späť, je spoločnosť Joy group oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)

9.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Joy group a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.   Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.thesparklingreport.com. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

d. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

e. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

10.3.   V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe na adresu VYDAVATEĽSTVO Joy group, s.r.o., Štúrova 12, 81109 Bratislava, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu sparkling@thesparklingreport.com. 

10.4.   V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je Joy group povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

10.5.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Joy group najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6.   Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Joy group povinná:

a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: VYDAVATEĽSTVO Joy group, s.r.o., Štúrova 12, 81109 Bratislava. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu dodacieho listu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

10.7.  Joy group nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručena tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Joy group. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Joy group.

10.8.  Joy group si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Joy group. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Joy group vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Joy group na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Joy group kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.9.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Joy group. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Joy group znáša kupujúci.

10.10.   Spoločnosť Joy group je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Joy group,

b. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Joy group, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Joy group schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Joy group inak ho zaobstarať,

c. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Joy group tovar nakupuje.

10.11.   Odstúpenie Joy group od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Joy group kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.12.   Odstúpenie Joy group od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Joy group na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.13.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Joy group oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1.   Joy group spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2.   Joy group spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Joy group.

11.3.   Joy group spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s kupujúcim a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne Joy group za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

11.4.   Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje Joy group súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu bydliska kupujúceho, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje Joy group súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu Joy group sparkling@thesparklingreport.com. Joy group po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

11.5.   Joy group vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

11.6.  Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť Joy group, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

11.7.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

a. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Joy group sparkling@thesparklingreport.com.

b. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Joy group vyžadovať

aa)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

cc)    presné informácie o zdroji, z ktorého Joy group získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

dd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ee)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ff)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

gg)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

hh)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Joy group spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

c. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u Joy group namietať voči

aa)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

bb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

d. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Joy group kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť Joy group je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Joy group kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Joy group, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Joy group o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Joy group je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Joy group informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Joy group vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak Joy group na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

f. Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11.9. Cookies

Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

a. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

b. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

c. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 28.06.2017.

12.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.thesparklingreport.com.

12.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Aktualizované dňa: 04.05.2018

Joy group, s.r.o.

 

GDPR – Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Ďakujeme za používanie služieb nášho vydavateľstva a návštevu našej stránky, na ktorej sa usilujeme ponúknuť vám rozsiahlu online ponuku. V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme v spoločnosti Joy group, s.r.o., ICO: 36 846 406, so sídlom: Petzvalova 16, Žilina 010 15 (ďalej ako Joy group) pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré uplatňujeme. Tieto pravidlá a zásady nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018

Na vašej dôvere nám záleží najviac a ochrane vašich osobných údajov prikladáme veľký význam. Preto chceme byť voči vám úprimní v tom, ktoré údaje o vás zhromažďujeme počas vašej návštevy na našej webovej stránke, ako ich používame a aké práva máte na ich kontrolu. Poskytovateľom služieb a zároveň prevádzkovateľom webovej stránky (domény) thesparklingreport.com je spoločnosť Joy group. Táto informácia je zverejnená v spodnej časti webovej stránky.

Na aké účely vaše údaje spracúvame?

Na základe spracovávaných údajov sa vám prispôsobuje konverzácia a kontinuálne vylepšuje obsah, ktorý dostávate prostredníctvom našej webovej stránky, ako aj ostatných služieb poskytovaných prostredníctvom Joy group. Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán (newsletter)
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Na  akom právnom základe vaše údaje spracúvame?

Nakoľko spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.).  Právnym základom  spracovania vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti Joy group, napr. vývoj produktov, štatistiky a merania návštevnosti, zaistenie bezpečnosti našich systémov
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
 • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti Joy group súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

Spracúvame len údaje dobrovoľne poskytnuté zákazníkmi. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri komunikácii na našej webovej stránke thesparklingreport.com alebo pri návšteve našej webovej stránky v mobilnej aplikácii. Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie na odber newslettera a pre prípad využívania niektorej inej služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom (napríklad na sociálnych sieťach, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení vašej registrácie vymazané. V rámci našej webovej stránky na základe vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správ, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu, zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky spoločnosti Joy group naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi. Údaje o návštevnosti sú napríklad anonymne komplexne vyhodnocované cez službu google analytics.

Ďalej sú to údaje v rámci registrácie a sledovania našich stránok na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twiter, či LinkedIn. Pre účely funkčnosti našich stránok a aplikácií od prevázkovateľov sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twiter, či LinkedIn, prístup k vašim verejným osobným údajom a to: meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časovú zónu. Tieto vaše verejne dostupné údaje nám poskytuje priamo prevádzkovatelia uvedených sociálnych sietí, ktorým ste udelili súhlas pri používaní.

Nezbierame, ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, politických preferenciách, vyznaní alebo viere a pod.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti Joy group, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím vždy dôkladne preštudujte.

Súhlas

Vaše údaje poskytujete spoločnosti Joy group dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať. Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti Joy group, s.r.o., Petzvalova 16, Žilina 010 15  alebo emailom na adrese mailto:thesparklingreport@thesparklingreport.com

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané spoločnosťou Joy group. Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce. Vaše údaje Joy group sprístupňuje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (výkon obchodného zastúpenia, podporné on-line, technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení)
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva

Spoločnosť Joy group poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu. Údaje využívané na našich webových stránkach na žurnalistické účely sú verejne prístupné.

Spracovanie osobných údajov pre výkon novinárskej činnosti

Pri spracovanie osobných  údajov na účely výkonu novinárskej činnosti zverejňujeme informácie pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie.  Spoločnosť Joy group, s.r.o ako prevádzkovateľ online magazínu thesparklingreport.com spolupracuje  aj s inými webovými portálmi, ktorých nie je prevádzkovateľom.  V takom prípade je informácia o webovej stránke, alebo prevádzkovateľovi webovej stránky vždy zreteľne vyznačená  na stránky, zvyčajne v spodnej časti textu.

Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii

Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva spoločnosť Joy group na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/ inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Spoločnosť Joy group nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti Joy group  obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na tieto iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzie obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto vás upozorňujeme, že kliknutím na prepojenie dotknutých stránok opúšťate webové stránky spoločnosti Joy group. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Služby tretích strán na našej webovej stránke

Na webovej stránke spoločnosti Joy group môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webovej stránky tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom,  v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť :

 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy
 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte (dokumente) o Cookies.

Webové stránky spoločnosti Joy Group umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, alebo Twitter a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o vašom správaní na našich stránkach.

Používanie sociálnych pluginov 

Webové stránky Joy group využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia Zoznamu otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky Joy group ste navštívili.  Joy group nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084

Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  

Aktualizované dňa: 25.05.2018

Joy group, s.r.o.